თამასუქი

saving-money-for-future-funds-2021-09-07-16-58-57-utc-min

თამასუქი არის ფასიანი ქაღალდი (დოკუმენტი), რომლის ძალითაც მისი გამცემი კისრულობს უპირობო ვალდებულებას, გადაიხადოს თამასუქში აღნიშნული თანხა, მასზე დარიცხულ სარგებელთან ერთად

რა ვალუტაში მიიღება თამასუქი?

თამასუქი მიიღება ლარში და დოლარში

რა ვადით იხსნება თამასუქი?

თამასუქის გახსნა შესაძლებელია: 12; 18; 24 და 60 თვით

სარგებლის მიღება?

სარგებლის მიღება შესაძლებელია: ყოელთვიურად; ყოველ კვარტლურად ან თამასუქის ვადის ბოლოს.

რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს თამასუქის მფლობელი?

თამასუქის მფლობელი უნდა იყოს მინიმუმ 18 წლის და მინიმალური შენატანი უნდა შეადგენდეს 100 000 ლარს ან მის ექვივალენტს აშშ დოლარში.

შეუძლია თუ არა უცხო ქვეყნის მოქალაქეს თამასუქის შეძენა?

თამასუქის მიღება შეუძლია, როგორც საქართველოს მოქალაქეს ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეს.

თამასუქის შესაძენად დაგჭირდებათ მხოლოდ:

  • პიროვნების მაიდენტიფიცირებელი დოკუმენტი
  • ID card
  • დანაზოგი ლარში ან დოლარში (ვალუტის კურსის ცვლილებამ შესაძლოა ლარით გამოხატული სარგებელი მნიშვნელოვნად შეამციროს)

მოითხოვეთ დაკავშირება